bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 04/08/2018
Rady Nadzorczej SZD
Spółka z o.o. w Brzeznej
z dnia 18.08.2018 roku

Rada Nadzorcza Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeznej
ogłasza
na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 55, poz. 476 ze zm.)
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa Zarządu Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z o. o. z siedzibą w Brzeznej
I. Składanie zgłoszeń:
Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 3 września 2018 roku do godz. 12.oo (włącznie) składać osobiście w sekretariacie Instytutu Ogrodnictwa. ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z o.o.”
II. Wymagania stawiane kandydatom:
1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeznej może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawce innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełnia inne niż wymienione w lit. a) — c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e) posiada znajomość zasad funkcjonowania rynku branży ogrodniczej, sadowniczej i produkcji materiału nasienno- szkółkarskiego w Polsce i Europie,
f) korzysta z pełni praw publicznych,
g) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z o.o. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności SZD IO w Brzeznej Spółka z o. o .
III. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) list motywacyjny wraz że standardową klauzulą o wyrażeniu, zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2) życiorys (CV),
3} dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata — posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-lctnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
4) oświadczenia zawierające w swej treści oświadczam, że
a) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawce przepisów odrębnych,
b) posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie, umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełniam inne niż wymienione w części II pkt.1 lit. a) — c) ogłoszenia wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e) korzystam z pełni praw publicznych,
f) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
g) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
h) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego pardę polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
i) nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
j) dane kontaktowe (adres mailowy, adres do korespondencji i telefon kontaktowy).
Każde z oświadczeń wymienionych w lit. a) – j) powinno zostać podpisane odrębnie przez kandydata.
Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
3
Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nic będące oryginałami nie podlegają zwrotowi.
Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 3 września 2018 roku po godz. 12 00 .
IV. Rozmowy kwalifikacyjne
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 6 września 2018 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, o czym kandydaci będą zawiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.
Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:
1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektora, w którym Spółka działa,
2) zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasady wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz zasady nadzoru właścicielskiego,
4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
5) wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa,
6) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,
7) wiedza w zakresie planowania zadań i zasobów,
8) wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy,
9) koncepcja zarządzania Spółką.
Kandydat może zwrócić się do Spółki z pisemnym wnioskiem o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o Spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu. Udostępnienie informacji nastąpi, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, w siedzibie Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach lub w siedzibie Spółki w Brzeznej, w godz. 9. 00– 15.00od dnia 20 sierpnia br. do dnia 31 sierpnia 2018 r. (w dni robocze).
Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.
Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach telefonicznie, drogą mailową oraz listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Z Prezesem Zarządu Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeznej zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego.

UCHWAŁA Nr7/08/2018

Rady Nadzorczej spółki Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeznej

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie: zmiany terminu składania zgłoszeń na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza spółki Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o. o. podjęła uchwałę o następującej treści:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia:

1. przedłużyć termin do składania zgłoszeń na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o. o. do dnia 14 września 2018 roku do godziny 15.00 (włącznie);

2. ustalić termin otwarcia zgłoszeń na dzień 15 września 2018 roku;

3. ustalić, że rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone do dnia 26 września 2018 roku;

4. ustalić termin udostępnienia kandydatowi podstawowych informacji o Spółce do dnia 13 września 2018 roku (w dni robocze).

§ 2

Rada ustala bezzwłoczną publikację treści uchwały odpowiednimi kanałami informacyjnymi, które zostaną ustalone z Dyrekcją Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach (przykładowo strona internetowa Spółki i Instytutu Ogrodnictwa ), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 3

    1. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

    2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.