OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ, W KTÓREJ UDZIAŁY POSIADA INSTYTUT OGRODNICTWA

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ, W KTÓREJ UDZIAŁY POSIADA INSTYTUT OGRODNICTWA

Ogłoszenie o naborze kandydatów do rady nadzorczej spółki:

Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa – Brzezna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeznej, 93–386 Podegrodzie, powiat nowosądecki,KRS nr: 0000093410

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 ogłasza nabór kandydatów na członków rady nadzorczej w/w spółki.

Liczba członków przewidywanych do powołania: 2.

Kandydat do rady nadzorczej spółki powinien spełniać następujące wymagania określone w art. 19 ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259 ze zm.)

Wymagania konieczne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, miniowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalność gospodarczej na własny rachunek,
 • spełnienie co najmniej jednego z poniższych wymogów:
 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 2. posiadanie tytułu zawodowego radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 3. ukończone studia Master of Buisness Administration (MBA),
 4. posiadanie certyfikatu Chartered Financial Analyst (CFA),
 5. posiadanie certyfikatu Certified Intrnational Investment Analyst (CIIA),
 6. posiadanie certyfikatu Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 7. posiadanie certyfikatu Certified in Financial Forensics (CFF),
 8. posiadanie potwierdzenia złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202 z późn. zm.),
 9. posiadanie potwierdzenia złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055 oraz z 2018 r. poz. 702),
 10. złożenie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
 • nie pozostawanie w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczenia pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
 • nie posiadanie akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 • nie pozostawanie ze spółką, o której mowa w pkt 6, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
 • nie wykonywanie zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki,
 • nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych,
 • bycie nie skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2109 r. poz. 505 z późn. zm.).

Wymagania pożądane:

1)  doświadczenie zawodowe na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzeniem, nadzorem właścicielskim, doświadczenie w zakresie funkcjonowania branży objętej przedmiotem działalność spółki, której dotyczy postępowanie,

 • znajomość przepisów Kodeksu spółek handlowych,
 • znajomość zagadnień związanych z finansami spółek kapitałowych,
 • doświadczenie w zasiadaniu w organach spółek handlowych z udziałem państwowych osób prawnych lub Skarbu Państwa.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • życiorys,
 • kopia dyplomu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych lub kopia dokumentu potwierdzającego inne dane, o których mowa w pkt. I,
 • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie wykształcenia wyższego,
 • kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • w przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku, potwierdzenie przedłożenia właściwemu wojewodzie oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy,
 • oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka Rady Nadzorczej, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych według wzoru dołączonego do ogłoszenia,
 • oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi żadne postępowanie karne.
 • Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia kandydata na członka organu nadzorczego spółki lub pełnomocnika wspólnika wg. wzoru zamieszczonego na stronie KPRM https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/organy-pomocnicze/inne-organy-doradcze-po/7034,Rada-do-spraw-spolek-z-udzialem-Skarbu-Panstwa-i-panstwowych-osob-prawnych.html

Termin składania pisemnych ofert: do dnia 15 listopada 2019 roku do godz. 15.30. Oferty składane pocztą powinny wpłynąć w miejsce składania ofert do wyżej wskazanej daty. Wyklucza się możliwość składania ofert drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych będą pozostawione bez rozpoznania.

Miejsce składania ofert: 96–100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, siedziba Dyrekcji Instytutu Ogrodnictwa (Pałac Prymasowski).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne pozostawia się bez rozpoznania.

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach poinformuje wybranych w toku postępowania konkursowego kandydatów o trybie dalszego postępowania, a wynik postępowania konkursowego opublikuje na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Dyrekcji Instytutu w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w dniu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani nie przysługuje możliwość odwołania się.

Dopuszcza się przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.

Nadesłane dokumenty kandydatów odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną komisyjnie zniszczone niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Organizator może, w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne nie wyłaniając kandydatów.

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 

Niniejszym oświadczam, że*:

 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,

2) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

 • posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełniam co najmniej jeden z poniższych wymogów:
  1. posiadam stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 1. posiadam tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 2. ukończyłem studia Master of Business Administration (MBA),
 3. posiadam certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 4. posiadam certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 5. posiadam certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 6. posiadam certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 7. posiadam potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
 8. posiadam potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055 oraz z 2018 r. poz. 702),
 9. złożyłem egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
 • nie pozostaję w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
 • nie posiadam akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 • nie pozostaję ze spółką, o której mowa w pkt 6, w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
 • nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
 • nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych,
 • nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.),

11) złożyłem       w       dniu       ……………….      

oświadczenie       wynikające       z         art.7 ustawy

z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.).

 

 

………………………………………………………………………..

(podpis składającego oświadczenie)

 

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestnictwa przez mnie w Radzie Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej.

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a oraz 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Ogrodnictwa w celu przeprowadzenia weryfikacji mojej kandydatury w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa – Brzezna Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeznej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Przed wyrażeniem powyższej zgody zostałem poinformowany, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 

 

 

………………………………………………………………………….

 

(podpis składającego oświadczenie)

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie prawne (art. 271 k.k.) oświadczam, że dane zawarte w powyższych oświadczeniach są zgodne z prawdą.

 

 

 

….…………………………………………………………………

 

(popis składającego oświadczenie)

 

 

* niewłaściwe skreślić

Komentarze są zamknięte.