Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z o.o. z siedzibą w Brzeznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z o.o. z siedzibą w Brzeznej

Rada Nadzorcza Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeznej

ogłasza

na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 55, poz. 476 ze zm.)

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa Zarządu Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z o. o. z siedzibą w Brzeznej

I. Składanie zgłoszeń:

Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 02 marca 2018 roku do godz. 12.oo (włącznie) składać osobiście w sekretariacie Instytutu Ogrodnictwa. ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z o.o.”

II. Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeznej może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawce innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. spełnia inne niż wymienione w lit. a) — c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów’ zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  5. posiada znajomość zasad funkcjonowania rynku branży ogrodniczej, sadowniczej i produkcji materiału nasienno- szkółkarskiego w Polsce i Europie,
  6. korzysta z pełni praw publicznych,
  7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z o.o. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności SZD IO w Brzeznej Spółka z o. o .

III. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. list motywacyjny wraz że standardową klauzulą o wyrażeniu, zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. życiorys (CV),
 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata — posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-lctnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 4. oświadczenia zawierające w swej treści oświadczam, że
  1. posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawce przepisów odrębnych,
  2. posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie, umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. spełniam inne niż wymienione w części II pkt.1 lit. a) — c) ogłoszenia wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  5. korzystam z pełni praw publicznych,
  6. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
  7. nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony w biurzeposelskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  8.  nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego pardę polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  9. nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  10. dane kontaktowe (adres mailowy, adres do korespondencji i telefon kontaktowy).

Każde z oświadczeń wymienionych w lit. a) – j) powinno zostać podpisane odrębnie przez kandydata.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nic będące oryginałami nie podlegają zwrotowi. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 02 marca 2018 roku po godz. 12 00 .

IV. Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 07 marca 2018 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, o czym kandydaci będą zawiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:

 1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektora, w którym Spółka działa,
 2. zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasady wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz zasady nadzoru właścicielskiego,
 4. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
 5. wiedzawzakresiefinansówprzedsiębiorstwa,
 6. wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,
 7. wiedza w zakresie planowania zadań i zasobów,
 8. wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy,
 9. koncepcja zarządzania Spółką.

Kandydat może zwrócić się do Spółki z pisemnym wnioskiem o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o Spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu. Udostępnienie informacji nastąpi, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, w siedzibie Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach lub w siedzibie Spółki w Brzeznej, w godz. 9. 00– 15.00od dnia 19 lutego br. do dnia 01 marca 2018 r. (w dni robocze).

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach telefonicznie, drogą mailową oraz listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Z Prezesem Zarządu Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeznej zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego.

 

Ogł. nabór Prezes Brzezna Oryginał

Komentarze są zamknięte.