Zaproszenie do skladania ofert – Badanie sprawozdania finansowego

Zaproszenie do skladania ofert – Badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa – Brzezna Sp. z o. o. z siedzibą: Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie, zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i za rok 2020 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania.

Oferta firmy audytorskiej na rok 2019 i na rok 2020 powinna zawierać:

  1. informacje o firmie audytorskiej, w tym o:
  2. formie prowadzenia działalności,
  3. wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach),
  4. wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  5. liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
  6. pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa spółka (produkcja rolnicza);                                       Oświadczenia firmy audytorskiej o:

spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego,

numerem licencji zawodowej,

zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;

cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania. Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w rozbiciu na rok 2019 i rok 20201;

wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania do spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” oferta nie będzie brana pod uwagę.

wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,

poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

oświadczenie o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzanych dla zarządów (w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej spółki.

parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.

Oferty należy kierować na adres :

INSTYTUT OGRODNICTWA
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice

Termin składania ofert upływa z dniem 8 stycznia 2020 roku2.

  • zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z rozdziałem II ust. 6 Wytycznych, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych

Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie «oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki SZD». Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 46 834 44 55 u Pani Dyrektor Agnieszki Antosiak.

Otwarcie ofert nastąpi w Instytucie Ogrodnictwa, w dniu 9 stycznia 2020 roku o godzinie 14.00. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 10 stycznia 2020 roku. Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

  • 2 -Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do Instytutu Ogrodnictwa.Zabrpszenei do skladania ofert
Komentarze są zamknięte.